Відбулося перше засідання конкурсної комісії з проведення добору на посаду директора Комунального закладу “Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради”

Відповідно до Розпорядження 07.03.2019 року (№33) Руськополянської сільської ради  про утворення  та затвердження складу конкурсної комісії з проведення добору на посаду директора  Комунального закладу ” Центру культури  та дозвілля Руськополянської сільської ради”, керуючись  Законом України “Про культуру”, зі змінами, внесеними згідно із Законом 3 955-VІІІ від 28.01. 2016 року, та  ст. 42 п.20 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, утворено та затверджено склад комісії.

Від виконавчого комітету сільської ради:  Гриценка Олега Григоровича – сільського голови; Пашкевич  Юлії Андріївни – заступника сільського голови; Малюти Антоніни Іванівни – діловода відділу інформаційно-організаційної роботи сільської ради.

Від  трудового колективу: Кондесь Алли Володимирівни – завідуючої закладом клубного типу села Руська Поляна; Кононенко Надії Іванівни – завідуючої закладом клубного типу села Геронимівки; Усенко Тамари Олександрівни – завідувачки бібліотекою.

Від громадської організації “Міріданс”: Хряпак  Зорина Володимирівна, Пономаренко Алла Миколаївна.

 1. Призначити секретарем конкурсної комісії з проведення  добору на посаду директора  КЗ “Центр культури та дозвілля Руськополянської  сільської ради” Гавіну  Любов Петрівну, спеціаліста  І категорії  відділу інформаційно-організаційної роботи сільської  ради.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покладено на сільського голову – Гриценка О. Г.
 3. Перше засідання конкурсної комісії з проведення добору на посаду директора Комунального закладу “Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради” проведено та зафіксовано на відеоносії.

Хто може бути членом профспілки

Членами Профспілки можуть бути особи, пов’язані спільними

інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), які працюють в Закладах охорони здоров’я та суміжних сферах діяльності; навчаються або працюють в Навчальних закладах; а також осіб, які проводять господарську діяльність з медичної (фармацевтичної) практики  як фізична особа-підприємець, які визнають і виконують Статут Профспілки та беруть участь у роботі однієї з її організацій, сплачують членські внески у встановленому цим Статутом порядку.

Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які працюють в Закладах охорони здоров’я або навчаються в Навчальних закладах.

Членство в Профспілці не може бути обмежене расовою належністю,мовою, статтю, релігійними або політичними переконаннями, соціальним станом.

Подвійне членство у Профспілці не допускається.

 1. Членство в Профспілці є добровільним. Набуття членства в Профспілці здійснюється в індивідуальному порядку за заявою особи, яка бажає вступити до Профспілки.

Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається не пізніш як за місяць з дня подання заяви на зборах профспілкової групи, зборах (конференції) первинної профспілкової організації або на засіданні виборних органів первинної профспілкової організації.

         При відсутності первинної профспілкової організації, прийом в члени Профспілки здійснюється Президією територіальної організації Профспілки.

         Членство у Профспілці визнається з дня прийняття відповідного  рішення про прийняття в члени Профспілки.

 1. Члену Профспілки видається профспілковий квиток не пізніш як через місяць після прийняття до Профспілки. Профспілковий квиток зберігається у члена Профспілки.
 2. Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній профспілковій організації за місцем основної роботи, навчання або територіальною ознакою. Облік членів Профспілки веде Виборний орган первинної профспілкової організації, профспілковий представник (профспілковий організатор) (далі – профорганізатор) відповідно до Інструкції, що затверджується Центральним комітетом Профспілки.

Якщо за основним місцем роботи чи навчання первинна профспілкова організація не створена, член Профспілки може перебувати на обліку в іншій організації Профспілки.

 1. Вихід із членів Профспілки відбувається в індивідуальному порядку

за особистою заявою члена Профспілки. Припинення членства в Профспілці настає після подання заяви. Виборним органом первинної профспілкової організації приймається рішення про припинення членства у Профспілці.

         Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.

 1. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з підприємств, установ, організацій, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства, за умови взяття на профспілковий облік протягом одного місяця після працевлаштування.
 2. Членство в Профспілці зберігається за:

– непрацюючими пенсіонерами;

– особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;

– військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі;

– сезонними працівниками;

– особами, які тимчасово втратили роботу в зв’язку зі скороченням штатів, ліквідацією, реорганізацією юридичної особи, а також з інших поважних причин, визначених законодавством.

За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації, зазначені особи можуть бути звільнені повністю або частково від сплати членських внесків до первинної організації Профспілки, де вони перебувають на обліку.

 1. Усі члени Профспілки мають рівні права незалежно від національності, статі, політичних, релігійних переконань, соціального стану, інших відмінностей.
 2. Профспілкове членство припиняється у випадках:

– виходу з Профспілки за власним бажанням;

– виключення з Профспілки;

– звільнення з роботи у зв’язку з неналежним виконанням трудових обов’язків.

 1. Член Профспілки має право:

1) на захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів через реалізацію Профспілкою статутних завдань і повноважень її Виборних органів;

2) обирати і бути обраним делегатом з’їзду, конференції, до складу Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки, комісій, робочих груп тощо, які утворюються у їх складі;

3) вільно обговорювати на з’їзді, зборах, конференціях, засіданнях Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки питання про діяльність Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці їх рішень;

4) звертатись з метою захисту своїх прав та інтересів до Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки з пропозиціями, заявами, скаргами, що відносяться до їх компетенції, та отримувати на них відповіді;

5) брати участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням;

6) особисто бути присутнім на зборах, конференції, засіданні Виборного органу Профспілки, організацій Профспілки, на яких розглядається його пропозиція, заява, скарга чи питання про його діяльність;

         7) оскаржувати рішення зборів (конференції), профспілкового комітету, що стосуються його інтересів, до вищестоящих Виборних органів;

         8) користуватися разом із членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки, одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок, виплату чи відшкодування за рахунок Профспілки відповідно до встановленого порядку та на підставі рішення Виборного органу первинної профспілкової організації;

         9) отримувати безоплатну правову допомогу від Виборних органів з питань захисту своїх трудових прав та соціально-економічних інтересів;                   10) одержувати інформацію про роботу Виборних органів і прийняті ними рішення;

11) вийти з Профспілки на підставі особистої заяви.

 1. Члени Профспілки, обрані до складу Виборних органів, мають додаткові гарантії своєї діяльності, встановлені законом та колективними договорами (угодами).
 2. Член Профспілки зобов’язаний:

1) визнавати й виконувати Статут та Програму Профспілки;

2) брати активну участь у роботі організації Профспілки, відвідувати профспілкові збори, виконувати рішення, прийняті більшістю, і доручення Виборних органів;

3) виконувати обов’язки, передбачені колективним договором та угодами, укладеними Профспілкою, організацією Профспілки з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

4) не припускатися дій, що підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або заважають здійсненню її статутної діяльності;

5) дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни; підкорятися рішенням більшості;

6) брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки;

7) виявляти солідарність із членами Профспілки  у разі порушення їхніх прав;

8) щомісяця сплачувати членські внески у встановленому порядку і  розмірах;

9) не бути членом іншої профспілки.

 1. За активну участь у діяльності Профспілки її члени можуть бути відзначені встановленими у Профспілці, організаціях Профспілки формами морального і матеріального заохочення, зокрема оголошенням подяки, преміюванням, нагородженням цінним подарунком, Грамотою, Почесною грамотою, іншими відзнаками. Виборні органи Профспілки, організації Профспілки можуть в установленому порядку клопотати про нагородження членів Профспілки відзнаками профспілкових об’єднань, до складу яких входить Профспілка, організації Профспілки.
 2. За порушення Статуту Профспілки, несплату без поважних причин членських внесків понад три місяці до члена Профспілки можуть бути вжиті заходи громадського впливу: зауваження, догана і, як крайній захід, профспілкового впливу – виключення з Профспілки.

За незначні порушення Виборний орган може обмежитись обговоренням або застосувати до члена Профспілки заходи громадського впливу у вигляді осуду чи попередження.

Рішення про вжиття заходів громадського впливу до члена Профспілки приймається зборами профспілкової групи, зборами (конференцією) первинної профспілкової організації або відповідним Виборним органом у присутності члена Профспілки.

Якщо член Профспілки без поважних причин не з’являється на збори (конференцію), засідання Виборного органу, рішення про заходи громадського впливу може бути прийнято без його присутності.

Заходи громадського впливу діють протягом 6 місяців, після чого втрачають силу. Питання про дострокове припинення дії заходу громадського впливу може розглядатися в присутності члена Профспілки не раніше ніж через 3 місяці.

Виключення з Профспілки застосовується у випадках:

– несплати членських внесків без поважних причин протягом шести місяців;

– систематичного невиконання членом Профспілки обов’язків, покладених на нього Статутом Профспілки, якщо раніше до нього вживалися заходи впливу;

– вчинення дій, що завдали шкоди Профспілці або її організаціям, можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитують профспілкове членство або протидіють в досягненні мети і завдань Профспілки.

Рішення про виключення з Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах (конференції), засіданні Виборного органу за наявності кворуму.

Рішення зборів профгрупи про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження Виборним органом первинної профспілкової організації.

Член Профспілки, обраний до складу Виборного органу, комісії чи робочої групи, який не виконує належним чином громадських обов’язків, може бути переобраний у тому ж порядку, згідно з яким його було обрано.

Рішення про застосування заходів громадського впливу до керівника організації Профспілки за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання обов’язків може прийматися вищестоящим Виборним органом.

 1. Рішення про застосування заходів громадського впливуможе бути оскаржено членом Профспілки у десятиденний термін до вищестоящого Виборного органу Профспілки, організації Профспілки.
 2. Особа, що вибула з Профспілки добровільно або виключена з неї, не має прав на користування спільним профспілковим майном, сума сплачених нею членських внесків не повертається.
 3. Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнята в члени Профспілки на загальних підставах, але не раніше ніж через один рік після виключення.

Документи претендентів для участі в конкурсі на посаду директора Комунального закладу “Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради”

Волкової Лідії

Черненко Олени

Руськополянська сільська рада інформує про збереження первоцвітів та рідкісних рослин

     Руськополянська сільська рада інформує про збереження первоцвітів та рідкісних рослин.
Останніми роками кількість первоцвітів в Україні значно скоротилася. Рослини, які віщують нам прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Руськополянська сільська рада закликає жителів громади не зрізати у лісі ранньоквітучих рідкісних та декоративних видів рослин: цибулі ведмежої (леверди), підсніжника білосніжного, сону чорніючого, вовчеягідника пахучого, конвалії, пролісків, та не проводити їх торгівлю.
Зривання червонокнижної квітки в Україні тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого, і на посадових осіб – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області інформує

• Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
• Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
3-1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.
• До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника – довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

© Руська Поляна 2013 rpol@i.ua
Зроблено з любов'ю в Україні

Про запобігання отруєнню бджіл

Сільським головам, головам ОТГ Про запобігання отруєнню бджіл 2019

До уваги конкурсантів

  Перше засідання  конкурсної комісії  на заміщення вакантної  посади директора Комунального закладу “Центр культури та дозвілля”  Руськополянської сільської ради відбудеться 28 березня  2019 року у приміщенні сільської ради о 9:00.

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади

Спеціаліста І категорії відділу економічного розвитку та інвестицій.  Кваліфікаційні вимоги:  вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра відповідного професійного спрямування; досконале знання ПК, базові знання у сфері написання проектів програм розвитку громади, знання чинного законодавства у сфері економіки, бюджету та фінансів, готовність до роботи на електронних майданчиках державних закупівель.

До уваги фізичних осіб, власників великої рогатої худоби!

Щоб отримати дотацію на ВРХ, фізичному власнику великої рогатої худоби варто зареєструвати молодняк, який має вік  від 13 місяців шляхом біркування. Ідентифікаційний номер та реєстрація ВРХ здійснюється один раз за життя тварини.

Дотація здійснюється лише за наявності повного пакета документів на тварину: копія паспорту на тварину, копія паспорта та ідентифікаційний номер власника, копія договору про відкриття рахунку в банку.

Увесь пакет документів приносити до Руськополянської сільської ради.  

 Телефон для довідок: 30-33-31

Оголошення

     Керівництво Головного центру Державної прикордонної служби України (Оршанець) інформує, що на території військового стрільбища Головного центру  з понеділка по суботу  з 8:00 по 24:00 години,  4-8; 11-15; 18-22; 25-29 числах березня  проводитимуться бойові стрільби.

   З метою недопущення  нещасних випадків, прохід на територію військового стрільбища Головного центру суворо заборонений.

  Керівництво Головного центру.